Torniojoen osayleiskaava

Tornionjoen ranta-alueilla on ennestään voimassa vuonna 2003 hyväksytty osayleiskaava, joka ohjaa rakentamista. Kaavan päivitystarve onnoussut esille mm. kaavan toteuttamisessa ilmenneiden ongelmien, rakentamispaineen ja tarkentuneiden tulvatietojen vuoksi.

Suunnittelutyön tarkoituksena on laatia Ylitornion kunnan Tornionjoen, Tengeliönjoen ja Portimojärven ranta-alueille yksityiskohtainenaluevarauskaava, joka ohjaa suoraan rakentamista ja muuta maankäyttöä. Kaava perustuu emätilaselvitykseen ja siitä johdettuun kiinteistökohtaiseen rakentamisoikeuteen rantavyöhykkeellä (MRL 72 §:n mukaisesti), ja se laaditaan oikeusvaikutteisena.

Tornionjoki, vanhat kulttuurimaisemat ja siltayhteys Ruotsiin ovat kaava-alueelle sijoittuvia Ylitornion tärkeimpiä vetovoimatekijöitä. Nämä tekijät sekä viereinen Aavasaksanvaara ovat merkittäviä sekä vakituisen asumisen, loma-asumisen että matkailun kannalta.

Osayleiskaavan on katsottu vastaavan parhaiten alueenmaankäytön suunnittelun tarpeeseen. Alueelle on kaavatyön päivitystä valmisteltaessa laadittu emätilaselvitys, jonka pohjalta rakennusoikeudet osoitetaan tilakohtaisesti. Koska kyseessä on ranta-alue, rakennusoikeuksien osoittamisessa huomoidaan tilakohtainen rantaviivan määrä, oleva rakentaminensekä muut mahdolliset rakentamisoikeutta puoltavat tai rajoittavat tekijät.

Osayleiskaavoituksen aineistot löytyvät linkeistä.

Lisätietoja

  • Ylitornion kunta

    Kunnaninsinööri Jarmo Jaako,
    puh. 040 584 4046
    etunimi.sukunimi@ylitornio.fi

Osayleiskaava