Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

14.10.2016

YHTEYSTIEDOT

Ylitornion kunta, tekninen osasto, Kunnaninsinööri Jarmo Jaako, 040 584 4046, sähköposti: jarmo.jaako@ylitornio.fi
Sweco Ympäristö Oy, Oulu, kaavan laatija
FM Johanna Lehto, puh. 050 316 0122, sähköposti: johanna.lehto@sweco.fi
Arkkitehti Elina Marjakangas, puh. 050 3389 187, sähköposti: elina.marjakangas@sweco.fi

1. Suunnitelman nimi ja suunnittelualue
2. Suunnittelutehtävän määrittely
3. Suunnittelutilanne
4. Kaavan tavoitteet
5. Laadittavat vaihtoehdot
6. Laadittavat selvitykset
7. Arvioitavat vaikutukset
8. Osalliset
9. Osallistumis- ja aikataulusuunnitelma

Tulostettava versio osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) (pdf)

1. SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE

Tornionjoen osayleiskaava, muutos- ja päivitystyö. Suunnittelualue on Ylitornionkunnan ranta-alueet Tornionjoen varrella lukuunottamatta asemakaavoitettua kuntakeskusta sekä Tengeliönjoen ja Portimojärven ranta-alueet. Voimassa olevan osayleiskaavan alueesta jätetään pois myös Aavasaksa. Aavasaksalle kohdistuu monenlaisia suojelu- ja virkistyskäyttöpaineita, joiden ratkaisemiseksi tulee laatia erillinen osayleiskaavan muutos ja/tai asemakaavoja rakentamisen ohjaamiseksi. Kaava-alueen rajaus


2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY

Suunnittelutyön tarkoituksena on laatia Ylitornion kunnan Tornionjoen, Tengeliönjoen ja Portimojärven ranta-alueille yksityiskohtainenaluevarauskaava, joka ohjaa suoraan rakentamista ja muuta maankäyttöä. Kaava perustuu emätilaselvitykseen ja siitä johdettuun kiinteistökohtaisen rakentamisoikeuteen (MRL 72 §:n mukaisesti), ja se laaditaan oikeusvaikutteisena.
Tornionjoen ranta-alueilla on ennestään voimassa vuonna 2003hyväksytty osayleiskaava, joka ohjaa rakentamista. Kaavan päivitystarve on noussut esille mm. kaavan toteuttamisessa ilmenneiden ongelmien, rakentamispaineen ja tarkentuneiden tulvatietojen vuoksi.
Kaava laaditaan voimassa olevan yleiskaavan alueellerajauskartan mukaisesti.
Tornionjoki, vanhat kulttuurimaisemat ja siltayhteys Ruotsiin ovat kaava-alueelle sijoittuvia Ylitornion tärkeimpiä vetovoimatekijöitä. Nämä tekijät yhdessä viereisen Aavasaksanvaaran kanssa ovat merkittäviä sekä vakituisen asumisen, loma-asumisen että matkailun kannalta.
Osayleiskaavan on katsottu vastaavan parhaiten alueen maankäytön suunnittelun tarpeeseen. Alueelle on kaavatyön päivitystä valmisteltaessa laadittu emätilaselvitys, jonka pohjalta rakennusoikeudet osoitetaan tilakohtaisesti. Koska kyseessä on ranta-alue, rakennusoikeuksien osoittamisessa huomoidaan tilakohtainen rantaviivan määrä, oleva rakentaminen sekä muut mahdolliset rakentamisoikeutta puoltavat tai rajoittavat tekijät.

3. SUUNNITTELUTILANNE

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytönsuunnittelujärjestelmää. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntienkaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa.
Valtioneuvosto on päättänyt 30.11.2000 valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, jotka on otettava kaavoituksessa huomioon. Tavoitteet on tarkistettu, ja uudistetut tavoitteet tulleet voimaan 1.4.2018.
Uudistuksen myötä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat:
1.    Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
2.    Tehokas liikennejärjestelmä
3.    Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
4.    Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
5.    Uusiutumiskykyinen energiahuolto

Maakuntakaava

Alueella on voimassa Länsi-Lapin maakuntakaava, joka on vahvistettu Ympäristöministeriössä 19.2.2014 ja korkein hallinto-oikeus on antanut 11.9.2015 päätöksen maakuntakaavan vahvistamista koskevasta asiasta. Maakuntakaavamääräyksistä Tornionjoen osayleiskaavaa koskevat erityisesti seuraavat:
Ranta-alueilla taajamatoimintojen alueiden (A), asuntovaltaisten alueiden(AA) ja keskuskylien (at) ulkopuolella vapaan rantaviivan osuus tulee olla vähintään puolet muunnetusta rantaviivasta. Pysyvän asutuksen sijoittumistatulee edistää olemassa olevaa rakennetta täydentäen. Ranta-alueilla tuleeturvata rannan suuntainen kulkyhteys.
Maisemallisesti herkillä alueilla, kuten maankohoamisrannikolla, jokien jajärvien rannoilla ja arvokkaimmilla vaara-alueilla sekä pääteiden, matkailupalvelualueiden, retkeilyreittien ja taajamien läheisissämetsissä metsänkäsittelytoimenpiteet on suunniteltava huolellisesti ottaenhuomioon maiseman ominaispiirteet ja pyrittävä välttämään suuria muutoksia.
Rakennuksia tai muita huomattavia rakenteita ei tule suunnitella sijoitettavaksi maisemallisesti aroille paikoille, kuten kapesiin niemen kärkiin ja kannaksillesekä rantamaisemaa hallitsevien kumpareiden huipulle.
Hyville, yhtenäisille tai maisemallisesti tärkeille pelloille ei tule suunnitella sijoitettavaksi muuta kuin maa- ja metsätalouteen liittyvää rakentamista, ellei niitä ole yksityiskohtaisemmassa kaavassa osoitettu rakentamiseen sopiviksi.
Tulva-, sortuma- ja vyörymävaara-alueet on osoitettava yleis- ja asemakaavoissa joko alueina tai rakentamisrajoituksina. Rakennuspaikkoja ei saa suunnitella sijoitettavaksi alueille, joilla on tulvan, sortuman tai vyörymänvaaraa. Maankäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon tulvariskialueet ja tulvien hallintasuunnitelmat.
Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä on otettava huomioon valtioneuvoston päätösmelutasojen ohjearvoista.
Suunniteltaessa sellaisen alueen käyttöä, jolla on kiinteä muinaisjäännös, on neuvoteltava Museoviraston kanssa. Ilman muinaismuistolain nojalla annettua lupaa on kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen kielletty. Määräys koskee myös vedenalaisia muinaisjäännöksiä.

Osayleiskaava-aluetta koskevat merkinnät

Mk_ote

Yleiskaavat ja asemakaavat

Suunnittelualueella on voimassa vuonna 2003 hyväksytty Torniojoen yleiskaava. Sen päivitystarve on noussut esille mm. kaavan toteuttamisessa ilmenneiden ongelmien, rakentamispaineen ja tarkentuneiden tulvatietojen vuoksi. Ylitornion keskustaajaman asemakaavoitetut alueet jätetään osayleiskaavan ulkopuolelle.

Aluetta koskevat tai vireillä olevat muut suunnitelmat ja hankkeet:

-    Ylitornion elinvoima- ja maankäyttöstrategia
-    Keskustan kehittäminen ja Alkkulanraitti
-    Kuntapalveluiden uudet toimintamallit ja palvelujärjestelmät Ylitorniolla

4. KAAVAN TAVOITTEET
Ylitornion tärkeimpiä vakituisen ja loma-asumisenvetovoimatekijöitä on Tornionjoki, jonka osalle tarvitaan keinoja ohjaamaan rantarakentamista ja muuta rannan käyttöä. Alueella voimassa olevan yleiskaavan ei katsota ohjaavan toivotulla tavalla alueen toteuttamista, minkä vuoksi päivitys on katsottu tarpelliseksi. Tavoitteena päivitystyölle on:

 • - käydä läpi ranta-alueen maanomistus ja olevan rakentaminen kauttaaltaan tila- ja emätilakohtaisesti maanomistajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi
 • - osoittaa alueelle noin 100 uutta rakennuspaikkaaranta-alueille
 • - määrittää sopivat mitoitusperiaatteet kaavan eriosa-alueille ja tilakohtaiset rakennusoikeudet siten, että olevia kyliä ja muita rakennettuja alueita tiivistetään nostamalla mitoitusta ja nykyisin vapaat rannat ja - peltoalueet jätetään pitkälti rakentamiselta vapaaksi kuitenkin niin, että rantaviiva huomioidaan ja mitoitetaan
 • - huomioida tarkentuneet tulvatiedot
 • - huomioida alueen virkistyskäyttötarpeet sekäerityisesti kalastus
 • - kulttuuri- ja maisema-arvojen huomiointi osanaalueen maankäytön kehittämistä

5. LAADITTAVAT VAIHTOEHDOT
Lopullinen osayleiskaava muotoutuu kaavatyön aikanavuorovaikutteisen suunnitteluprosessin, selvitysten ja lähtöaineiston pohjaltalaadittavan rakennemallitarkastelun avulla.

6. LAADITTAVAT SELVITYKSET

Seuraavat selvitykset päivitetään:
 • - luontoselvitys
 • - maisemaselvitys
 • - tulvauhka-alueet, vesistöt, pohjavedet
 • - emätilaselvitys ja rakennuskanta
 • - liikenneverkko/melualueet
 • - vesi-, jäte- ja energiahuolto
 • - virkistys ja matkailu
 • - kulttuuriympäristö
Seuraavissa selvityksissä käytetään olevia tietoja (voimassaolevasta yleiskaavasta, maakuntakaavasta tms. selvityksestä ja julkisista rekisteriportaaleista):
 • - muinaismuistot
 • - liikenne
 • - kauppa
 • - väestö, elinkeinot, palvelut

7. ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET

Kaavan vaikutuksia arvioidaan maankäyttö- ja rakennuslainyleisten säädösten sekä erityisesti 39 § (yleiskaavan sisältövaatimukset)edellyttämällä tavalla. Vaikutusten selvittämisen tarkoituksena on jo suunnittelun aikana saada tietoa suunnitteluratkaisujen merkityksestäja siten parantaa lopullisen suunnitelman laatua.
Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt vaikutukset:
 • - ympäristövaikutukset
 • - yhdyskuntataloudelliset,
 • - sosiaaliset,
 • - kulttuuriset ja
 • - muut vaikutukset.
Selvitykset tehdään koko siltä alueelta, jolla kaavallavoidaan arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia. Arvioinnin perusteella voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät ja välilliset vaikutukset:
 • - ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön;
 • - maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan jailmastoon;
 • - kasvi- ja eläinlajeihin, luonnonmonimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin;
 • - alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- jaenergiatalouteen sekä liikenteeseen;
 • - maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön.

Jos vaikutukset ulottuvat toisen kunnan/valtakunnanalueelle, tulee kaavan vaikutuksia selvitettäessä olla tarpeellisessa määrinyhteydessä vaikutusten kohteena olevalle alueelle.
Vaikutusten selvittäminen perustuu alueelta tehtyihinselvityksiin, olemassa olevaan perustietoon, maastokäynteihin, osallisilta javiranomaisilta saataviin lähtötietoihin ja palautteeseen, sekä laadittavien suunnitelmien ympäristöä muuttavien ominaisuuksien analysointiin.

8.       OSALLISET

A. Kaikki ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava vaikuttaa:

 • - kuntalaiset, kaava-alueen ja siihen rajoittuvanalueen maanomistajat
 • - kaava-alueen ja kaavan vaikutusalueen asukkaat
 • - kaava-alueen ja kaavan vaikutusalueen yritysten,laitosten työntekijät ja palvelujen käyttäjät
 • - kaava-alueen ja kaavan vaikutusalueen elinkeinoharjoittajat, maanviljelijät, metsästäjät, porotalouden harjoittajat

B. Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, mm.:

 • - sähköyhtiö
 • - vesiyhtiö
 • - Lohijärven paliskunta
 • - Paliskuntien yhdistys

C. Viranomaiset

 • - Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio (ELY-keskuksen edustajana Timo Jokelainen)
 • - Naapurikunnat Pello, Tornio ja Övertorneå
 • - Kunnan hallintokunnat
 • - Lapin liitto
 • - Lapin ELY-keskus
 • - Museovirasto
 • - Liikennevirasto
 • - Lapin pelastuslaitos
 • - Metsähallitus
 • - Metsäkeskus

Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä.

  9. OSALLISTUMIS- JA AIKATAULUSUUNNITELMA
Osallistua voi ottamalla yhteyttä suunnittelijoihintilaisuuksien yhteydessä, puhelimitse, sähköpostilla tai kirjeitse. Suunnittelutyöstä lisätään tietoa myös näille internetsivuille, joihin linkki Ylitornion kunnan sivuilta (tulossa).
Osayleiskaavan vireilletulosta ja OAS: n nähtävillä olosta tiedotetaan kuulutuksella lehdessä (Meän Tornionlaakso), kunnan www-sivuilla sekä ilmoituksella kunnan ilmoitustaululla.
Kaavoituksen käynnistyessä pidetään aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu.

Kaavoitustyön aloittamisesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedottaminen

Ylitornion kunta tiedottaa kaavoitustyön vireille tulostaja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Osallistumis-ja arviointisuunnitelma on kaavoitusprosessin ajan nähtävillä ja osalliset voivat lausua mielipiteensä siitä suullisesti tai kirjallisesti. Osallistumis-ja arviointisuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan kaavoituksen kuluessa.

Ympäristöselvitykset

Laaditaan tarvittavat ympäristöselvitykset, joiden tarvittavat maastotyöt tehdään kesällä 2016. Lisäksi tehdään muut tarvittavat valmistelutyöt, mm. emätilaselvitykseen pohjautuvan mitoituksen viimeistely ja mahdolliset vaihtoehtoiset mitoitustarkastelut.

Valmisteluvaiheen kuuleminen

Lähtöaineiston, laadittujen selvitysten ja alustavien tavoitteiden pohjalta laaditaan osayleiskaavaluonnos.
Valmisteluaineisto, joka sisältää kaavaluonnoksen, asetetaan nähtäville alkuvuodesta 2017. Osalliset voivat lausua mielipiteensä luonnoksesta, ja siitä pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot. Tarvittaessa järjestetään kaavaneuvotteluja viranomaisten kanssa.
Nähtävilläolon aikana järjestetään asukastilaisuus, jossa kaavaluonnos esitellään ja osallisilla on mahdollisuus esittääkysymyksiä kaavan laatijalle ja kunnan edustajille. Ajankohdasta tiedotetaan erikseen mm. hankkeen www-sivuilla ja nähtäville asettamisen kuulutuksessa.

Kaavaehdotus

Kaavaluonnoksesta saadun palautteen perusteella laaditaan ehdotus osayleiskaavaksi. Ehdotus asetetaan nähtäville keväällä 2019 ja osalliset voivat antaa muistutuksensa ehdotuksesta. Kunta pyytää tarvittavat viranomaislausunnot.
Nähtävilläolon aikana järjestetään asukastilaisuus. Ajankohdasta tiedotetaan erikseen mm. hankkeen www-sivuilla ja nähtäville asettamisen kuulutuksessa.
Ehdotusvaiheessa järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu.

Kaavan hyväksyminen

Yleiskaavan hyväksyy Ylitornion kunnanvaltuusto .

Aikataulu

 • 2/2016 Kunnanhallitus ja -valtuusto, kaavoituspäätös
 • 1-6/2016 vireilletulokuulutus ja OAS
 • 1-8/2016 Selvitykset, valmistelutyöt
 • 3-12/2016 Luonnosvaiheen suunnittelu
 • 04-06/2017 Luonnosvaiheen kuuleminen
 • 08/2017 - 12/2018 Kaavaehdotuksen valmistelu
 • 2–4/2019 Ehdotusvaiheen kuuleminen
 • 6/2019 Hyväksyminen, kh jakv