YVA-selostusvaihe ja yleissuunnittelu

Ohjelmavaiheen jälkeen siirryttiin YVA-selostuksen laatimiseen. Joulukuussa 2019 valmistuneessa YVA-selostuksessa on esitetty arvio nollavaihtoehdon ja toteutusvaihtoehtojen vaikutuksista ympäristöön.
YVA-prosessissa tehtiin selvityksiä, joista osa on kirjattu YVA-selostukseen, osa omiin raportteihinsa erillisselvityksiksi.
YVA-selostus liitteineen on 20.12.2019 lähtien ollut nähtävillä ympäristöhallinnon verkkopalvelussa.

YVA-selostukseen sisältyvät yleissuunnitelmat / layoutit ovat alla:
        -  VE1 Kehätie (Hollola)
        -  VE2 Marjasuo (Orimattila)

        -  VE3 Matomäki (Orimattila)
        -  VE4 Loukkaanmäki (Orimattila)

Kuulutusaikana 15.1. – 28.2.2020 ELY-keskus vastaanotti yhteensä 17 viranomaislausuntoa. Yhteisöjen ja yksityishenkilöiden kannanottoja toimitettiin yhteensä 85 kpl. ELY-keskuksen loppulausunto eli perusteltu päätelmä hankkeen merkittävistä vaikutuksista valmistui 29.4.2020 ja se on 4.5.2020 lähtien ollut luettavissa ympäristöhallinnon verkkopalvelussa. Päätelmässä on esitetty kooste mielipiteistä ja lausunnoista, yhteenveto keskeisistä johtopäätöksistä sekä jatkosuunnittelussa tarpeelliset lisäselvitykset ja jatkotoimenpiteet.

ELY-keskuksen mukaan erityisen merkittäviksi nousevat vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen sekä liikenteen vaikutukset. Alueellisista ominaispiirteistä keskeisiä ovat Orimattilassa mm. tulvaherkkyys ja Hollolassa luontoarvot. Kaikki esitetyt hankevaihtoehdot nähdään kuitenkin jatkosuunnittelukelpoisiksi.


Vaihemaakuntakaavatyö

Päijät-Hämeen liiton vaihemaakuntakaavatyö eteni YVA-prosessin rinnalla valmisteluvaiheeseen. YVA-selostusta ja vaihemaakuntakaavan valmistelua esiteltiin yhteisessä yleisötilaisuudessa 5.2.2020.
Tilaisuudessa läpikäytyihin esityksiin voi tutustua täällä.

15.1.2020 nähtäville tulleessa kaavaluonnoksessa esitetään YVAn mukaiset neljä vaihtoehtoista aluetta, joista myöhemmin valmistuvaan kaavaehdotukseen valitaan yksi. Valinnassa tulee ottaa huomioon YVA-selostus ja sitä koskeva ELY-keskuksen perusteltu päätelmä, jotka tulee huomioida myös valitun alueen jatkosuunnittelussa.

Kuulutusaikana 15.1. – 28.2.2020 Päijät-Hämeen liittoon toimitettiin vaihemaakuntakaavaluonnoksesta 26 mielipidettä ja 32 lausuntoa. Palautteen yhteenveto sekä liiton vastineet ovat luettavissa täällä.

Kierrätyspuistohankkeen jatkosuunnittelu

Vaihemaakuntakaavatyön etenemistä voi seurata Päijät-Hämeen liiton sivuilla.
Maakuntakaavan valmistumisen jälkeen kierrätyspuisto-hankkeen edistäminen siirtyy kunnille.

Kooste YVA-menettelyn ja kaavoitusprosessien vaiheista