Vuorovaikutus

Lahden seudun kierrätyspuiston YVA-prosessiin sisältyi 12 erilaajuista yleisö- ja sidosryhmätilaisuutta.

YVA-ohjelmavaihe (2018 alkaen)


Sidosryhmätyöpaja järjestöille ja yhdistyksille (11.12.2018)

Sidosryhmätyöpaja järjestöille ja yhdistyksille pidettiin 11.12.2018. YVA-konsultin (Sweco Ympäristö Oy) vetämään työpajaan osallistui noin kolmannes kutsun saaneista, parhaiten edustettuina olivat metsästysseurat. Tilaisuudessa osallistujilta kerättiin tietoa alueiden käytöstä ja ominaispiirteistä. Esiin nousseet näkökohdat tukevat vaikutusten arvioinnin suunnittelua. Vastaukset tilaisuudessa esitettyihin kysymyksiin löytyvät osin kohdasta "Usein kysytyt kysymykset".

Maanomistajatilaisuus (19.12.2018)

Maanomistajille järjestettiin erillinen kutsutilaisuus Swecon, PHJ:n ja Päijät-Hämeen liiton sekä Hollolan kunnan ja Orimattilan kaupungin vetämänä. Alustusten jälkeen jakauduttiin hankevaihtoehtojen mukaisesti neljään ryhmään karttapohjien äärelle. Keskusteluissa esiin nousseet näkökohdat tukevat niin ikään vaikutusten arvioinnin suunnittelua.

Tilaisuuden alustukset (avautuvat pdf-muodossa):

YVA-ohjelmavaiheen avoin yleisötilaisuus (7.2.2019)

Kaikille avoin yleisötilaisuus järjestettiin 7.2.2019 LAMK:in NiemiCampuksella Lahdessa.  Tilaisuudessa esiteltiin hankkeen ja YVA-menettelyn taustoja sekä vaihemaakuntakaavan laatimista ja suunnitelmaa ympäristövaikutusten arvioimiseksi (YVA-ohjelma). Lisäksi muistutettiin mielipiteiden esittämismahdollisuudesta 28.2.2019 mennessä.

Tilaisuuden alustukset (avautuvat pdf-muodossa):
Hämeen ELY-keskus: YVA-menettelyn periaatteet (lisätietoa YVA-menettelystä myös YouTube-videolta)
Päijät-Hämeen liitto: Vaihemaakuntakaavatyö, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)


YVA-selostusvaihe (2019)


Yleisökysely keväällä 2019

Sähköinen yleisökysely toteutettiin 24.4. – 19.5.2019.

Asukastilaisuudet Hollolassa ja Orimattilassa kesällä 2019

Vuorovaikutusta tukevat avoimet asukastilaisuudet järjestettiin Hollolan kunnassa 3.6.2019 ja Orimattilan kaupungissa 4.6.2019. Tilaisuuksissa käytiin läpi mm. 24.4. - 19.5.2019 toteutetun yleisökyselyn alustavia tuloksia sekä kyselyssä ja YVA-ohjelmavaiheen mielipiteissä esiin nousseita teemoja.

Tilaisuuksien alustukset (avautuvat pdf-muodossa):
1. Yleisökysely tuloksia

Kooste  asukastilaisuuksissa esitetyistä kysymyksistä ja vastauksista (pdf-muodossa)

YVA-selostusvaiheen sidosryhmätilaisuudet syksyllä 2019

-    Järjestöt ja yhdistykset 19.11.2019
-    Maanomistajat 25.11.2019
-    Päättäjätilaisuudet
o    Lahden kaupunki 12.11.2019
o    Hollolan kunta 14.11.2019
o    Orimattilan kaupunki 27.11.2019

Syksyn 2019 tilaisuuksissa käytiin läpi kierrätyspuisto-hankkeen vaiheita sekä keskusteltiin vaikutusarvioinnin alustavista tuloksista.
-    Kooste YVA-menettelyn ja kaavoitusprosessien vaiheista
-    Vaikutusarvioinnin lopulliset tulokset on koottu YVA-selostukseen (ympäristöhallinnon verkkopalvelussa  20.12.2019 lähtien)

YVA-selostus ja vaihemaakuntakaavaluonnos sekä avoin yleisötilaisuus (5.2.2020)

Loppuvuonna 2019 valmistuneita ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia (YVA-selostus) ja vaihemaakuntakaavaluonnosta esiteltiin yleisölle 5.2.2020 Lahden kaupungin pääkirjaston auditoriossa.

Tilaisuuden alustukset (avautuvat pdf-muodossa):